Vyber si svojí skupinu!

Reklamace produktů

Dle občanského zákoníku se na výrobek vztahuje 24 měsíční záruční doba. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím na místě dodání jím určené, nebo okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží v našich prodejnách. Záruka se vztahuje jen na jakost, výrobní vadu a nekompletnost. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Životnost věci kratší než záruční lhůta nelze považovat za vadu a nelze reklamovat.

Vadu - reklamaci musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Další užívání věci s vadou k reklamaci může zabránit jejímu uznání. Na reklamaci bude přijato jen zboží řádně očištěné a hygienicky nezávadné.

Spotřebitel - kupující při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí věci - zboží, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě formou opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny - slevy

- náhradním dodáním zboží - výměna věci za novou

- odstoupením od smlouvy

Postup řešení takového případu je vždy individuální vzhledem k povaze věci a míry vady.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele - prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

Veškeré reklamace věci - zboží z tohoto e-shopu vyřizuje provozovatel - prodejce Robert Melichar, IČ: 71679774. Adresa pro uplatnění reklamace a provádění záručních oprav je adresou provozovny prodejce - Rybalkova 7/296, 120 00 Praha 2.

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ DLE § 53 odst. 7 a ZASLÁNÍ REKLAMACE (VADNÉ VĚCI):

Rock Fashion Shop, Rybalkova 7/296, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel: 271 740 990, Mob: 777 768 680, e-mail: info@rockfashion.cz

V případě nerespektování těchto pokynů nemůžeme bohužel uznat Vaši případnou reklamaci.